Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandeld therapeut uw privacy waarborg. Met ingang van 25 mei 2018 geldt in de gehele EU een nieuwe data- en privacywetgeving, General Data Protection Regulation. Deze staat in Nederland bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In het kader van de AVG is deze privacyverklaring op de website geplaatst. Wanneer u in deze praktijk een therapie- of coaching-traject aangaat, verklaart u dat u op de hoogte bent van de tekst op deze pagina en hiermee akkoord gaat.

AVG in deze praktijk – de hoofdlijnen

 • De therapiepraktijk
  In mijn praktijk worden door mij diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om de therapeutische behandeling, dossier verplichting en de financiële afhandeling correct te laten verlopen.
  Er worden in principe géén persoonsgegevens of persoonlijke gegevens voor andere doeleinden, dan genoemde verwerkt of uitgewisseld met derden.
  Uw gegevens zijn goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  Uw gegevens kennen een wettelijk bewaartermijn van 15 jaar.
 • U als betrokkene
  U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. Ook heeft u recht op inzage, aanpassing en (gedeeltelijke) verwijdering van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  U bepaalt of en zo ja welke informatie aan derden kan worden doorgegeven

AVG in deze praktijk hieronder nader uitgewerkt

  1. Uw persoonsgegevens in onze administratie.
  2. Uw persoonlijke gegevens in een dossier.
  3. Uw persoonlijke gegevens bij betaling van een consult.
  4. Uw gegevens op de nota.
  5. Privacy in de correspondentie.
  6. Privacy aan de voordeur.
  7. Privacy in de wachtkamer.
  8. Privacy in de spreekkamer.
  9. Beveiliging digitale gegevens.
   1. Uw persoonsgegevens in onze administratie
   • Wij zijn verplicht om vast te stellen dat de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit. Daartoe toont u ons uw ID-kaart, paspoort of rijbewijs.
   • Om voor (gedeeltelijke) vergoeding door uw ziektekostenverzekering in aanmerking te komen worden op uw nota uw persoonsgegevens vermeld.
   • Uw persoonsgegevens staan in uw dossier (zie punt 2), dossiers zijn opgeslagen een een afgesloten dossierkast.
   • Een kopie van elke nota wordt opgeslagen in een beveiligde computer (zie punt 9, beveiliging digitale gegevens), die niet op een netwerk is aangesloten.
   1. Uw persoonlijke gegevens in een dossier
   • Wij zijn door de beroepsorganisaties, zorgverzekeringen en wetgeving verplicht een registratie en dossier bij te houden van uw persoonsgegevens en uw persoonlijke gegevens.
   • Dit dossier bevat de digitale aantekeningen (opgeslagen in een beveiligde computer) alsmede de persoonlijke, handgeschreven aantekeningen van elke sessie door de therapeut. De handgeschreven werkaantekeningen en het ingevulde intake formulier worden bewaard in een afsluitbare kast in het kantoor van de therapeut. Na afloop van de behandeling worden ook de handgeschreven aantekeningen in dit dossier bewaard. Deze werk-aantekeningen kunnen niet worden ingezien door de cliënt.
   • Uw dossier kent een wettelijk bewaartermijn van 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).
   • U heeft recht op inzage, aanpassing en (gedeeltelijke) verwijdering van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad en dit past binnen “goed hulpverlenerschap”).
   • Ik val als therapeut onder het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens, die bij het uitoefenen van het beroep bekend raken. Het wordt ook wel zwijgplicht genoemd.  Pas na uw schriftelijke toestemming kunnen bepaalde gegevens met derden gedeeld worden.
   • U bepaalt zelf of het verstandig is of informatie uit het dossier aan derden kan worden doorgegeven. Over de wenselijkheid daarvan kunt u hulp en advies inwinnen bij uw therapeut.
   • Er bestaan situaties waarin het beroepsgeheim kan worden doorbroken. Sinds 2013 zijn alle hulpverleners verplicht de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken.
   1. Uw persoonlijke gegevens bij betaling van een consult.
   • Een betaling per pin: uw naam komt niet voor op afschriften van de bankrekening van de praktijk of de therapeut, want daar wordt uitsluitend het totaal van de dagomzet weergegeven. U realiseert zich hierbij wel dat u bij betaling toestemming geeft om via het pinapparaat betaalgegevens te verzenden.
   • Een betaling via een (eenmalige) overschrijving per bank vermeldt uiteraard wél uw naam op onze afschriften en on-line bankgegevens, anders zou niet vast te stellen zijn wie geld heeft overgemaakt. Onze boekhouder kan hierdoor uw (achter-)naam in de financiële administratie tegenkomen. Dit geldt tevens voor de belastingdienst in dit geval.
   1. Uw gegevens op de nota
   • Voor elke sessie ontvangt u een nota. Wilt u in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling, dan wil uw ziektekostenverzekering een aantal gegevens van u op de nota terugzien wanneer u deze aanlevert. Dat is de reden waarom wij daarop niet alleen uw naam en adres vermelden, maar ook uw  geboortedatum. Wanneer u uw nota indient bij uw zorgverzekeraar raakt het vragen van hulp (de verrichting) bekend. De inhoud van de behandeling raakt niet bekend, in het kader van het beroepsgeheim wordt hier niet over gecommuniceerd met de vergoedende instantie.
   • Wanneer uw werkgever de nota betaalt, dan raakt uw naam en de datum van uw bezoek aan de praktijk bekend, maar ook hier geldt dat op de inhoud van de gesprekken beroepsgeheim rust, en dus nooit opvraagbaar( zonder uw toestemming) is door de betalende partij.
   • Een nota voor personal coaching bevat uitsluitend de gegevens die u of uw bedrijf daar op vermeld wilt zien, maar geen inhoudelijke informatie over de behandeling.
   • U kunt aangeven of u de nota uitgeprint overhandigd wenst te ontvangen, of dat u deze in PDF via de mail wilt ontvangen. In het laatste geval kunt u aangeven of dit per gewone mail kan, of dat u dit via onze beveiligde mailbox naar uw beveiligde mailbox wil laten verzenden, al dan niet voorzien van encryptie.
   1. Privacy in de correspondentie
   • E-mails over algemene zaken als datum, bevestiging of wijziging van een afspraak kun u mailen naar nelly@praktijk-opdehelling.nl
   • Wij adviseren u geen persoonlijke gegevens te mailen. Mocht u dit toch willen, dan kunt u uw bestand beveiligen. U kunt hier met mij afspraken overmaken.
   • Wanneer u toch persoonlijke gegevens naar het standaard mailadres van de praktijk stuurt, dan wordt uw mail met persoonlijke inhoud opgeslagen in uw beveiligde dossier en uit het mailprogramma (ook online) verwijderd.
   • Schriftelijke correspondentie via PostNL wordt in de brievenbus van de praktijk ontvangen. Deze wordt geleegd door de praktijkhouder.
   1. Privacy aan de voordeur.
   • De praktijk bevindt zich op de bovenverdieping van het woonhuis. Ik haal u op bij de voordeur. Ik streef er naar dat u geen huisbewoners tegenkomt. Er is genoeg ruimte tussen de consulten zodat u gaan andere clienten tegenkomt.
   1. Privacy in de wachtkamer
   • Er is een mogelijkheid om even te wachten in de hal als u veel te vroeg bent. Ik streef ernaar dat u in de wachtruimte geen andere mensen tegenkomt. Indien dit door omstandigheden toch gebeurt, dan bespreek ik met u, wat de mogelijkheden zijn om dit te voorkomen.
   1. Privacy in de spreekkamer.
   • Mijn functie als therapeut valt onder het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens van derden, die iemand bij het uitoefenen van zijn beroep te weten is gekomen. Het wordt ook wel zwijgplicht genoemd.
   • In speciale omstandigheden en uit ethische overweging ben ik verplicht het beroepsgeheim te verbreken. Sinds 2013 zijn alle hulpverleners verplicht de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken.
   • Er worden geen geluids- of video opnames gemaakt in de spreekkamer. Niet door de therapeut, maar ook niet door de client, tenzij anders afgesproken, dit wordt dan schriftelijk vastgelegd en bewaard in uw dossier.
   1. Beveiliging digitale gegevens.
   • Beveiliging website: De website heeft een SSL certificaat . Dat betekent dat alle door uw ingevulde gegevens uitsluitend voor mij inzichtelijk zijn.
   • Mijn WiFi verbinding wordt niet gedeeld anderen. Ook alle apparatuur (computer, scanner, printer) zijn met degelijke wachtwoorden beveiligd.
   • De digitaal opgeslagen dossiers zijn beveiligd met een wachtwoord wat uitsluitend bij mij bekend is.